top of page

Waarom een pressiegroep?

Tekst september 2022

 

Sinds de handel in certificaten werd stilgelegd, en zeker nadat deze plotseling werden afgewaardeerd zijn er door veel certificaathouders kritische vragen gesteld aan de bank. Dat gebeurde in vergaderingen, webinars en persoonlijke brieven en mails. Er zijn ook honderden klachten ingediend. Niet alleen bij Triodos en SAAT, maar ook bij de toezichthouders DNB en AFM. Het heeft helaas niets uitgehaald.

 

Platform, stichting, pressiegroep

Eind 2021 is een activistisch platform gelanceerd (Triodom) dat begin 2022 is opgegaan in de Stichting Certificaathouders Triodos Bank. Bij deze stichting hebben zich ongeveer 2.300 certificaathouders aangesloten. De stichting heeft in de afgelopen maanden geprobeerd om in gesprek met de bank te gaan en te komen tot een oplossing voor het certificatenprobleem die meer recht doet aan de belangen van de certificaathouders. Dat is tot op heden tevergeefs gebleken. De bank weigert opening van zaken te geven en gaat een constructieve dialoog uit de weg. Voor ons, de certificaathouders en initiatiefnemers achter deze website, is dit de aanleiding om naast de stichting ook een pressiegroep te starten.

Enquête procedure bij Ondernemingskamer

De stichting heeft, net als beleggersvereniging VEB overigens, aangekondigd dat zij overweegt om bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam te vragen om een enquêteprocedure naar het beleid van de bank omdat zij onvoldoende rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van de certificaathouders en daarmee mogelijk in strijd handelt met de 'vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid'. Daarom heeft zij een zogenaamde bezwarenbrief naar de bank gestuurd. Dit is een belangrijke stap die in aanloop naar een enquêteprocedure moet worden gezet.

Wanneer de Ondernemingskamer een enquêteprocedure start, benoemt het een of meer personen die een onderzoek instellen naar het beleid en de gang van zaken van de bank. Op grond van dit onderzoek, waaraan de bank alle medewerking moet geven, geeft de Ondernemingskamer een
oordeel over het doen en laten van de bank. Deze kan uitspreken dat er sprake is van wanbeleid. Maar dat niet alleen. Zij kan ook ingrijpen. Zij kan de besluitvorming door de bank schorsen of nietig verklaren, kan bestuurders of commissarissen schorsen of ontslaan, en nog veel meer. M.a.w. een enquêteprocedure kan voor de bank zeer ingrijpende gevolgen hebben.

 

Bank gaat onverdroten verder

De dreiging van een enquêteprocedure, zo was de veronderstelling, zal de bank er wellicht toe bewegen om de certificaathouders tegemoet te komen. Maar dat is (vooralsnog) niet het geval. In haar reactie op de bezwarenbrief van de stichting volhardt de bank in haar opstelling. Ze gaat nauwelijks in op de aangedragen bezwaren en verschaft geen nieuwe informatie. De bank veegt haar straatje schoon, bijt van zich af en leest het bestuur van de stichting de les. En ondertussen gaat zij onverdroten verder met de voorbereiding van de notering van certificaten aan een MTF.

Afwachten of actie

Nu kunnen we uiteraard in de wachtstand blijven staan, erop hopen dat de bank alsnog bijdraait of afwachten tot de stichting en/of de VEB de volgende stap zet naar de Ondernemingskamer en vervolgens zien hoe dit zich ontwikkelt. We zouden ook civiele procedures kunnen aanspannen tegen de bank. In Spanje heeft een rechter de bank onlangs tot een schadevergoeding veroordeeld, dus dat lijkt een goed alternatief. Toch kiezen we daar nu niet voor.

 

We willen niet langer braaf afwachten, maar nu in actie komen om de bank onder druk te zetten. Daar zijn verschillende redenen voor. Het belangrijkst is dat ons geduld opraakt en dat juridische procedures kostbaar zijn en veel tijd vragen. Wij willen niet jaren wachten op een compensatieregeling. Veel certificaathouders kunnen dat ook niet, omdat ze al op leeftijd zijn of in acute geldnood verkeren. Juridische procedures leveren ook niet altijd het gewenste resultaat op, want in het recht draait het nu eenmaal om rechtmatigheid, niet om rechtvaardigheid.

Maatschappelijke druk

Wij steunen de stichting in haar poging de onderste steen boven te krijgen en zo het bestuur van de bank op andere gedachten te brengen, maar willen parallel aan deze juridische stappen meer maatschappelijke druk op de bank uitoefenen. Daarbij hoeven wij, anders dan de stichting, geen juridische voorzichtigheid te betrachten en niet terughoudend te zijn in de media. We zullen actief de media opzoeken en aandacht vragen voor het onrecht dat de bank haar certificaathouders aandoet.

 

Het bestuur van de bank kan nu nog terugkomen op haar voorgenomen besluit. De Raad van Commissarissen, het bestuur van de SAAT, of toezichthouders DNB en AFM kunnen de bank nog terugfluiten. Dat is onze inzet. En slagen we niet in onze opzet, dan kunnen we altijd nog de juridische weg bewandelen en kiezen voor collectieve civiele procedures. Wij willen ons geld terug en laten de bank hier niet mee wegkomen. Doe mee met ons en kom ook in actie!

bottom of page