top of page

Stichting Triodos Tragedie

Triodos Tragedie is in 2022 gestart als een pressiegroep, maar is begin 2024 omgevormd tot een stichting. Deze heeft een tweeledige doelstelling:

 • Het bevorderen dat Triodos en/of SAAT de verplichtingen nakomt (nakomen) die zijn neergelegd in de prospectussen die zijn gepubliceerd bij de uitgifte van certificaten van aandelen van de bank.

 • Het behartigen van de belangen van individuele certificaathouders (natuurlijke personen en rechtspersonen) die zich bij de stichting aansluiten omdat zij gedupeerd zijn en de schade willen verhalen op de bank.

Bestuur

Het bestuur telt vijf leden, allen certificaathouders die deelnemen aan de gezamenlijke claim. De bestuursleden zijn zeer gemotiveerd om te strijden voor de belangen van de gedupeerde certificaathouders. Zij willen niet alleen financiële genoegdoening maar ook gerechtigheid. De bestuursleden zijn:

 • Matthijs Jostmeijer (voorzitter)

 • Johanna Scholte-Zuiderveld (secretaris)

 • Noël Egberts (penningmeester)

 • Saskia van Liempt (plaatsvervangend voorzitter)

 • Jan Janssens (uitvoerend bestuurder)

 

Het bestuur vormt een afspiegeling van de deelnemers aan de claim en beschikt over ervaring en deskundigheid op juridisch en financieel gebied, alsook op het vlak van organisatie en communicatie. Het bestuur vervult alle taken die stichtingsbesturen normaliter vervullen. Daarnaast onderzoekt het bestuur het draagvlak onder de deelnemers voor belangrijke besluiten die hen raken en legt het aan hen ook verantwoording af voor het gevoerde beleid. De verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van het bestuur zijn duidelijk omschreven in de statuten die bij de oprichting van de stichting zijn vastgesteld (zie bijlage).


Het besturen van de stichting gebeurt pro deo. Het is vrijwilligerswerk, maar onkosten worden vergoed en uitvoerende werkzaamheden kunnen worden gehonoreerd.

 

Commissie van advies en toezicht

Op korte termijn zal het bestuur een commissie van advies en toezicht instellen. Deze commissie wordt geacht het bestuur met raad en daad te ondersteunen, gevraagd en ongevraagd te adviseren over bestuurlijke en organisatorische zaken en namens de aangesloten certificaathouders toezicht te houden op de besteding van de middelen van de stichting. Ook het lidmaatschap van deze commissie is vrijwilligerswerk, maar ook hier worden onkosten vergoed en kunnen uitvoerende werkzaamheden eventueel worden gehonoreerd. 


Ook in dit gremium zullen uitsluitend deelnemers aan de claim zitting nemen. Drie leden van de oorspronkelijke pressiegroep, die geen zitting hebben genomen in het bestuur zullen toetreden tot deze commissie. Dat zijn:

 • Onno van Buuren

 • Saskia van Zelm

 • Johan van der Waal

 

Daarnaast kunnen andere deelnemers aan de claim zich voor deze commissie kandideren. Tijdens de bijeenkomsten die in maart werden gehouden hebben zich al verschillende certificaathouders gemeld die hiervoor interesse hebben. Daarnaast zal via de nieuwsbrief een oproep worden gedaan zodat ook andere certificaathouders zich hiervoor kunnen kandideren.
 

Juridisch team

Het bestuur heeft een specialistisch juridisch team in de arm genomen om namens de stichting en de daarbij aangesloten certificaathouders te procederen tegen de Triodos Bank. Daarvan maken deel uit:

 • Hans van Oijen

 • Mark Littooij

 • Philip Vroegrijk 

 

Hans van Oijen is zelfstandig juridisch adviseur en werkt onder de vlag van Hans van Oijen Juridisch Bedrijfsadvies BV. Hij heeft 37 jaar juridische ervaring, waarvan 33 jaar in de advocatuur. Hans beschikt over zeer ruime ervaring met procedures tegen banken, met name op het gebied van rentederivaten. Hans belast zich met de strategische benadering, opzet van processtukken, de schakelfunctie tussen de stichting en het juridisch team, zo nodig externe (pers) communicatie en is leidend bij eventuele onderhandelingen met Triodos.

 

Mark Littooij werkt bij Rassers Advocaten (Breda). Hij is sedert 2005 actief in de advocatuur. Mark is werkzaam in de commerciële vastgoed- en civiele rechtspraktijk. Mark is in 2015 toegelaten tot de balie van de Hoge Raad (cassatieadvocaat) en heeft brede ervaring in procedures op alle niveaus van de rechtspraak. Mocht de bodemprocedure niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan zijn we goed voorbereid op hoger beroep en zelfs cassatie.


Philip Vroegrijk werkt eveneens bij Rassers Advocaten. Hij is sinds 2008 advocaat en beschikt over een ruime proceservaring. Is bekend met procederen op het gebied van rentederivaten. Naast een algemene commerciële (proces-)praktijk wordt Philip met regelmaat benoemd tot curator in faillissementen. Philip en Mark zijn samen eindverantwoordelijk als advocaten voor de gekozen processtrategie en de feitelijke en juridische inhoud van de processtukken.

bottom of page