top of page

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Triodos Tragedie, ingeschreven in het Handelsregister  met KvK-nummer 92848567, en statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland.

 

Verzamelde informatie

Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die vrijwillig door certificaathouders van aandelen Triodos Bank wordt verstrekt bij het aanmelden als deelnemer aan onze gezamenlijke claim tegen Triodos Bank. Deze informatie omvat uw naam, contactgegevens en andere relevante gegevens.

 

Gebruik van informatie

De verzamelde persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor doeleinden met betrekking tot de interne organisatie en activiteiten van onze stichting, waaronder begrepen de juridische procedures die wij voeren namens de aangesloten certificaathouders. We gebruiken uw informatie niet voor commerciële doeleinden en delen deze niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze organisatorische en juridische taken of wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 

Beveiliging van informatie

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We bewaren uw informatie veilig en zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot deze gegevens.

 

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en gebruikt, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

 

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, en deze binnen de grenzen van de overeenkomst die u met ons aangaat, aan te passen of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw informatie of verzoeken om beperking van de verwerking ervan. Neem contact met ons op via info@triodostragedie.nl voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring bijwerken bij wijzigingen in onze organisatie en/of aanpak van onze gezamenlijke claimprocedure. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra de herziene privacyverklaring op onze website wordt gepubliceerd.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact met ons op via info@triodostragedie.nl.

Datum van laatste update: 3 april 2024

Stichting Triodos Tragedie

bottom of page