top of page

Doe mee en haal je recht!

Start gezamenlijke claim
De kogel is door de kerk. We gaan een rechtzaak starten waarbij we van de Triodos Bank een vergoeding eisen voor de schade die de certificaathouders hebben geleden door de handelwijze van de bank. Wij houden Triodos Bank en SAAT verantwoordelijk voor de desastreuze waardedaling en de beperkte verhandelbaarheid van onze certificaten.

Geen andere uitweg

Sinds de oprichting van onze pressiegroep in september 2022  hebben we voor een kritische maar constructieve opstelling gekozen. Vraag je jezelf af waarom wij vorig jaar Triodos Tragedie hebben opgericht naast de bestaande Stichting Certificaathouders Triodos Bank, lees dan de toelichting op deze pagina.
 
We hebben er bij de bank en bij de SAAT steeds op aangedrongen om de voorbereiding van de MTF te staken, op de pauzeknop te drukken en in overleg met de certificaathouders te zoeken naar een alternatieve aanpak waarbij verhandelbaarheid én waardebehoud voorop werden gesteld. Dat deden we in algemene en buitengewone vergaderingen, maar ook in talloze persoonlijke gesprekken en mailwisselingen. Tevergeefs. De bank en de SAAT hebben zich niets van ons aangetrokken.
 
We hebben het verzoek van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank aan de Ondernemerskamer om onderzoek te doen naar de handelwijze van de bank ondersteund en hebben bij de hoorzitting aandacht gevraagd voor de problemen van certificaathouders. Het mocht niet baten.
 
We hebben oproepen gedaan aan de toezichthouders (DNB en AFM) om in te grijpen en we hebben alle fracties in de Tweede Kamer gevraagd om daar bij de toezichthouders op aan te dringen. Ook deze acties hebben geen enkel resultaat opgeleverd.
 
Nu dit alles niets heeft uitgehaald resten er feitelijk nog twee opties:

  1. Lijdzaam toekijken, hopen op betere tijden en het verlies nemen.

  2. De juridische strijd aangaan met Triodos.

 

Wij hebben er voor gekozen om de strijd aan te gaan.

Waarom niet afwachten?

Wie kijkt naar de koersontwikkeling van de certificaten en deze plaatst tegen de achtergrond van de aandelenkoersen van andere Nederlandse banken komt al gauw tot de conclusie dat het zeer de vraag is of de koers van de certificaten ooit nog enigszins in de buurt komt van de NAV-waarde die de certificaten volgens de prospectus zouden moeten hebben.

 

Zie ook deze analyse van de VEB. En neem ook de grillige koersdaling van de bankenaandelen in acht. Dankzij de gestegen rente verdubbelde de winsten bij ING, ABNAMRO, Volksbank en RABO. Toch daalden hun koersen afgelopen najaar. Inmiddels zijn deze weer gestegen. De presentatie van de halfjaarcijfers van Triodos in augustus (die vooral dankzij diezelfde rentestijging ook best mooi zijn) en de uitkering van een interim-dividend hebben de koers van de certificaten niet structureel opgestuwd. Integendeel die daalde flink en is pas in de winter weer opgeklommen toen een relatief hoog dividend in zicht kwam.


De koers van de certificaten is na de duikvlucht in juli eerst opgekrabbeld en vervolgens weer teruggezakt naae een historisch dieptepunt begin januari 2024 (€20,40). Daarna is de koers opnieuw opgekrabbeld en inmiddels heeft zich weer een dalende lijn ingezet. Op 24 april 2024 was de koers €30. Dat is nog geen derde van de laatst bekende NAV-waarde van 31 december 2023 (€91) en er zijn maar heel weinig kopers op de markt.


Weinig handel

In 2023, d.w.z. in de eerste 26 weken sinds de opening van de handel in certificaten op de MTF zijn zegge en schrijven 238.090 certificaten van eigenaar gewisseld voor een bedrag van in totaal 7,3 miljoen. Dat lijkt misschien veel, maar dat is het niet. Er is slechts een fractie (1,6%) verhandeld van het totaal aantal certificaten (14.467.056) dat in omloop is.
 
Ter vergelijking: Begin januari 2021 toen de handel (naar later bleek) definitief werd gesloten kon de bank uit de daarvoor bestemde kapitaalbuffer nog voor €14,5 miljoen aan certificaten terugkopen. Tegen de toen nog geldende NAV-waarde van €86, had de bank nog bijna 168.000 certificaten terug kunnen nemen.

Triodos heeft voor certificaathouders geen plan B 

We hebben sinds de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2023 nog een paar maanden afgewacht hoe Triodos en Captin de beursnotering van certificaten zouden vormgeven en wat de gevolgen daarvan waren voor de koerswaarde en de verhandelbaarheid. Wij gingen er vanuit dat de bank niet over één nacht ijs zou gaan en de lancering van MTF alleen zou doorzetten als te verwachten viel dat deze ook redelijk succesvol zou zijn.

 
Immers toen wij in de BAVA van vorig jaar oktober vroegen of de bank er ook rekening mee hield dat de MTF geen oplossing voor de problemen zou zijn, m.a.w. of er een plan B was, kregen we van CEO Rijpkema daarop het volgende antwoord: “Uiteraard mag u vanuit een prudente aanpak verwachten dat wij ook nadenken over eventuele fall–back scenario’s, mocht het onverhoopt niet lukken. Dan zullen wij naar bevind van zaken daarop gaan handelen, maar daar gaan we nu niet op speculeren of vooruitlopen. Wij zetten ons echt in op het realiseren van een MTF en wij hebben ook goede reden om aan te nemen dat wij daar succesvol in zullen zijn.”


De bank zegt institutionele beleggers en family offices te hebben benaderd om in de bank te investeren en certificaten te kopen, maar dat deze zelfstandig beslissingen nemen. Dat laatste is vanzelfsprekend. Maar uit de eerste handelsrondes moet worden afgeleid dat de avances van de bank zonder resultaat zijn gebleven. Hoe verstandig was het om de MTF door te zetten? Was er bij de lancering voor certificaathouders eigenlijk wel enig perspectief op waardeherstel en verhandelbaarheid? Als dat er toen niet was, is dat er nu dan wel? Wat gaat hierin verandering brengen?


De bank komt eigenlijk niet verder dan: wij doen ons best, daar kunt u op vertrouwen. Maar als er iets is waar certificaathouders in de afgelopen jaren niet op hebben kunnen vertrouwen is het wel de inzet van de bank voor haar eigen certificaathouders.

Meer informatie over gezamenlijke claim

We zijn niet lichtvaardig tot het besluit gekomen om een gezamenlijke claim voor te gaan bereiden. Binnen onze stichting hebben we er veel over nagedacht en gediscussieerd. En uiteraard hebben we ook ons licht opgestoken bij gespecialiseerde juristen.


We snappen dat veel certificaathouders worstelen met dezelfde vragen als wij: Wat zijn voor certificaathouders de kansen en de risico’s? Wat zijn de mogelijkheden en implicaties van zo'n claim? Gaan we de procedure zelf financieren of zoeken we externe financiering (no-cure-no-pay)? Hoe lang gaat het duren voor zo’n procedure tot een uitkomst leidt? Wat als je tussentijds certificaten wilt (of moet) verkopen? Wat zijn de gevolgen voor de bank? Hoe verhoudt deze nieuwe claim zich tot de rechtszaken die eerder (m.n. in Spanje) zijn aangespannen? En tot het eerder door Red Triodos en Pieter Lakeman geopperde idee om oud-bestuurders van de bank aansprakelijk te stellen? Voor de antwoorden op deze en andere veel gestelde vragen, ga naar de F.A.Q. pagina. en lees vooral ook onze uitgebreide toelichting op deze pagina waarin we uit de doeken doen waarom wij denken dat een groepsclaim verstandig en gerechtvaardigd is.


In september 2023 hebben wij in Utrecht voor onze achterban een informatieve en interactieve bijeenkomst gehouden waarbij deze onderwerpen uitgebreid werden besproken. Het was een besloten bijeenkomst uitsluitend bedoeld voor certificaathouders die zich niet willen neerleggen bij de gang van zaken, samen met ons willen strijden voor verhandelbaarheid en waardeherstel en willen meedoen aan een gezamenlijke claim of dat op zijn minst overwegen.

Kosten

Tijdens de bijeenkomst hebben we onze gedachten gedeeld over de aanpak die we willen volgen bij onze groepsclaim en een indicatie gegeven van de kosten die daarmee gemoeid zijn. We hebben daarbij ook aangegeven hoe we die denken te gaan financieren. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder, hebben we onze stichting opgericht, hebben we een overeenkomst gesloten en kunnen we wat preciezer zeggen hoeveel het gaat kosten om mee te doen. We vragen een basisbijdrage van €150 per beleggersrekening en vanaf 2025 een jaarlijkse contributie van €22,50. Daar bovenop komt een aanvullende bijdrage van €0,35 per certificaat. Onze gemiddelde certificaathouder, die ongeveer 600 certificaten heeft en op 1 januari 2024 werd opgezadeld met een verlies van ongeveer €42.000 is dus eenmalig slechts €360 kwijt om mee te gaan doen aan onze gezamenlijke schadeclaim, maar we procederen op no-cure-less-pay basis. Bij succes zal een klein percentage van de opbrengst worden afgeroomd.

No-cure-less-pay

We hebben met onze advocaten een no-cure-less-pay overeenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat we een lage fixed fee betalen voor alle mogelijk noodzakelijke rechtsgangen (bodemprocedure, hoger beroep en cassatie) en dat daar een flexibele fee bovenop komt bij susses. Mits voldoende certificaathouders meedoen kunnen we met de bovengenoemde bijdragen de fixed fee voldoen. Voor de flexibele fee zullen enkele procenten van de opbrengst worden afgeroomd. De exacte omvang daarvan is afhankelijk van het aantal certificaten en de hoogte van de schadevergoeding. Noch het een, noch het ander kan op dit moment goed worden voorspeld. In onze begroting gaan we uit van een succes fee van ongeveer 3%.

Planning

De voorbereidingen voor onze gezamenlijke claimprocedure zijn in volle gang. Onze advocaten hebben op 15 april Triodos en SAAT aansprakelijk gesteld voor de schade die we met zijn allen hebben geleden. Dat is de eerste stap die gezet moest worden om een juridische procedure te starten. Om de vaart er gelijk goed in te brengen is meteen ook een concept dagvaarding mee gestuurd. Dat is een uitgebreid stuk (meer dan 40 pagina's) waarin we duidelijk maken waarom wij van mening zijn dat de bank onrechtmatig heeft gehandeld en ons voor de geleden schade moet compenseren. De bank heeft vier weken de tijd gekregen om hierop te reageren. Het verweer van de bank zal worden verwerkt in de concept dagvaarding.

Tenzij de bank zich zo zó goed verweert dat we afzien van verdere stappen (wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen) of besluit om met ons te schikken (waar we niet op rekenen, maar wat we ook niet willen uitsluiten) zal dan later dit voorjaar de bank definitief worden gedagvaard. Dat wil zeggen dat de bank dan wordt opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. We gaan er vanuit dat voor onze zaak, gelet op de grote belangen die ermee zijn gemoeid, een meervoudige rechtskamer zal worden samengesteld. Dat wil zeggen dat niet één rechter uitspraak zal doen maar een college van drie rechters.

15 juni 2024: D-day
In de tussentijd krijgen gedupeerde certificaathouders de gelegenheid om zich als deelnemer aan de gezamenlijke claim in te schrijven. Dat kan tot 15 juni 2024. Op die datum zullen we de aanmeldingsprocedure sluiten en de definitieve dagvaarding laten betekenen. 

 

De inschrijving voor deelname vraagt verschillende handelingen. Er moeten gegevens worden verzameld en  ingevuld, documenten moeten worden geupload, en er moet worden betaald. Het is raadzaam om hier tijdig mee aan de slag te gaan en niet te wachten tot 15 juni. Het inschrijfproces begint met registratie op deze website. Dat kan via de knop hieronder.

bottom of page