top of page

Toelichting

Tekst september 2022

 

Vooropgesteld, we hadden de mailadressen van de Stichting Certificaathouders niet mogen gebruiken en hebben te lichtzinnig gehandeld bij onze eerste mailing. We hebben daarover excuses gemaakt aan de stichting en ook aan het adres van een aantal certificaathouders die zich daaraan stoorden.

 

Toch hechten we er ook aan om te benadrukken dat bij deze mailing geen verkeerde bedoelingen bestonden. Verschillende leden van de pressiegroep zijn tot voor kort ook heel actief geweest voor de stichting. Daarbij hebben wij ook met heel veel certificaathouders contact gehad en onderhouden. Wij beschouwden de achterban van de stichting ook een beetje als onze eigen achterban, en zagen in dit gebruik van de adressen geen kwaad. Zoals een certificaathouder, die er geen probleem mee had dat wij hem hadden gemaild, het verwoordde in een reactie op de mailing van de stichting: "Het is zakelijk verbonden met onze kwestie, geen ander doel, en er zit een keurige afmeldknop onder."

 

Zelf volgen wij alles dat wordt geschreven over de certificatenkwestie. Wij gingen er vanuit dat ook andere certificaathouders kennis zouden willen nemen van dit nieuwe initiatief en het voornemen om actie te voeren.

 

Wij veronderstelden dat ons initiatief door velen zou worden toegejuicht en dat ook certificaathouders die er anders over denken daar als direct belanghebbenden toch meer over zouden willen weten. En als ze hier niet van gediend zouden zijn, konden zij zich direct afmelden en zou het bij een enkel ongevraagd mailtje blijven.

De reacties op de mailing bevestigen dat deze inschatting niet zo verkeerd was. Er kwamen binnen 24 uur honderden positieve reacties terwijl het aantal klachten over de ongevraagde toezending van de mailing op de vingers van één hand waren te tellen en een stuk of tien mensen zich afmeldden voor toekomstige mailingen.

 

Na de nogal zwaar aangezette mailing door de stichting nam het aantal klachten en afmeldingen wel wat toe, maar ook toen bleef het aantal klachten en afmelding ver achter bij de positieve respons.

 

Er wordt door certificaathouders verschillend gedacht over de wijze waarop de belangen het best kunnen worden behartigd. Dat is ook niet zo vreemd. Het gaat om zeer verschillende mensen met zeer uiteenlopende ideeën en ook de belangen lopen niet altijd parallel. Waar voor sommige beleggers waardebehoud het belangrijkst is, is voor anderen de verhandelbaarheid op korte termijn urgent. Sommigen hopen op een goed dividend, anderen vinden dat minder relevant zolang het geld maar veilig belegd is. De een voelt zich sterk verbonden met de bank en haar missie, voor de ander telt dat wat minder.

Dat er verschil van inzicht is, is niet erg. Er kunnen volgens ons ook best verschillende initiatieven voor belangenbehartiging naast elkaar bestaan. Ze kunnen elkaar zelfs versterken, zo is onze overtuiging.


Uiteraard hebben wij ons afgevraagd of wij ons wel moesten afsplitsen. Maar als je kijkt hoe in Groningen het verzet tegen de aardgasboringen is georganiseerd, zie je dat daar ook verschillende partijen een rol spelen: De Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen, de Groninger Bodem Beweging, het Groninger Gasberaad, Schokkend Groningen enz. En dan doen daar ook lokale en provinciale overheden nog ieder hun eigen duit in het zakje. De ene is wat gematigder, de andere meer uitgesproken of zelfs militant. De ene is bezig met schadeclaims, of bestuurlijke druk en de andere met het bewerken van de publieke opinie. Maar in de basis willen ze hetzelfde: een einde aan de gasboringen en compensatie voor gedupeerden. Het is misschien niet efficiënt, maar het lijkt wel behoorlijk effectief, want ze hebben toch heel wat bereikt. Hopelijk werkt dat bij ons ook zo.

De aanpak van de stichting (constructieve dialoog met de bank en als dat niet effectief is, de gang naar de Ondernemingskamer) verdraagt zich niet goed met de onze (acties van certificaathouders in combinatie met media-aandacht). Voor ons zou samenwerking geen probleem zijn, voor de stichting ligt dat moeilijker. De stichting wil de rechtsgang niet belemmeren door ook actief de publieke opinie te bewerken. Dat zou door een rechtbank kunnen worden uitgelegd als op twee borden tegelijk te schaken. We hebben begrip voor die opstelling. Feitelijk is dit ook juist de achtergrond van ons initiatief om een pressiegroep te starten. Binnen de stichting was het niet goed mogelijk om langs andere wegen druk uit te oefenen op de bank.

Hoewel de stichting en de pressiegroep verschillen van inzicht hebben over strategie en aanpak, zullen wij juist proberen te benadrukken wat ons bindt. We zijn niet van plan om ons te keren tegen de stichting maar willen onderstrepen dat wij elk op onze eigen wijze proberen de belangen van certificaathouders te behartigen en dat het conflict met de bank voor ons veel belangrijker is dan onze onderlinge verschillen in inzicht.

Tot slot, ook al treden we wat meer naar buiten en zijn we meer uitgesproken; wij zijn er zeker niet op uit om de bank kapot te maken. Elke actie, ook de juridische benadering van de stichting, kan het vertrouwen in de bank verder aantasten en daarmee ook de waarde van de certificaten negatief beïnvloeden. Maar het is goed om te beseffen dat de inspanningen van stichting en pressiegroep niet de oorzaak van de ellende zijn, maar het gevolg. Waarom zouden certificaathouders niet voor het eigen belang mogen opkomen? De bank kan de schade voorkomen door de belangen van certificaathouders serieus te nemen en niet alleen oog te hebben voor haar eigen missie en continuïteit.

bottom of page