top of page
WIJ EISEN EEN SCHADEVERGOEDING OF
TERUGKOOP VAN ONZE CERTIFICATEN TEGEN DE BELOOFDE NAV-WAARDE

Stop de Triodos Tragedie!

GEZAMENLIJKE CLAIM IN VOORBEREIDING
DOE MEE EN SLEEP TRIODOS VOOR DE RECHTER

Namens alle certificaathouders die zich bij ons willen aansluiten bereiden wij momenteel een claim voor waarbij we van de Triodos Bank een vergoeding eisen voor de schade die certificaathouders hebben geleden door de handelwijze van de bank. Wij houden de bank verantwoordelijk voor de desastreuze waardedaling en de zeer beperkte verhandelbaarheid van onze certificaten. 

We zijn niet lichtvaardig tot dit besluit gekomen. In onze kerngroe
p hebben we er veel over nagedacht en gediscussieerd. En uiteraard hebben we ook ons licht opgestoken bij gespecialiseerde juristen.

Inmiddels hebben bijna 1.300 certificaathouders ons laten weten dat zij belangstelling hebben om met ons mee te doen. Zeer binnenkort start de definitieve aanmelding voor deelname aan de claim én zetten we de eerste juridische stappen. Onze ad
vocaten zijn volop aan de slag. Zij bereiden nu de aansprakelijkheidsstelling en dagvaarding voor. Deze zullen volgens planning begin maart gereed zijn.

In de eerste helft van maart organiseren we op vijf verschillende plaatsen in Nederland bijeenkomsten om onze achterban nader te informeren en vragen te beantwoorden. Heb je belangstelling om mee te doen aan onze claim dan ben je van harte welkom in Amsterdam (2 maart), Eindhoven (11 maart), Arnhem  (12 maart), Waddinxveen (14 maart) of Zwolle (19 maart).

Waarom een claim wél verstandig en gerechtvaardigd is

Sinds we in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders eind mei ons hardop afvroegen of het geen tijd werd voor een collectieve schadeclaim, en zeker nadat we in augustus bekend maakten dat we daadwerkelijk een claim gingen voorbereiden, kregen we veel steunbetuigingen. Maar van verschillende kanten kwam ook kritiek.

De bank en de SAAT keerden zich vanzelfsprekend tegen ons, maar ook een klein aantal certificaathouders kwam met kritiek, en de Stichting Certificaathouders Triodos Bank (SCTB) vond het ook geen goed idee. De kritische geluiden nemen we serieus en hebben ons best aan het denken gezet. Toch gaan we door op de ingeslagen weg. Op deze pagina zetten wij uiteen waarom wij voet bij stuk houden.

Waar waren de toezichthouders?

Met voorbeelden van klachtenbrieven hebben we certificaathouders aangemoedigd om massaal hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken bij het Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Triodos Bank, het bestuur van de SAAT, de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). We weten dat honderden certificaathouders formeel hun beklag hebben gedaan. Toch hebben we bij de toezichthouders geen enkele actie kunnen waarnemen.

Tegen die achtergrond hebben we in het voorjaar in een opiniebijdrage in dagblad Trouw een oproep gedaan aan de politiek. Dat hebben we nog eens dunnetjes overgedaan toen op 7 juni 2023 de Tweede Kamer haar jaarlijkse overleg had met de directeuren van DNB en AFM. Dat was een uitgelezen moment voor onze volksvertegenwoordiging om de toezichthouders die mede-verantwoordelijk zijn voor de Triodos tragedie kritisch te bevragen. Helaas heeft geen van de door ons benaderde parlementariërs gehoor gegeven aan onze oproep.

Hoe hebben DNB en AFM invulling gegeven aan hun rol? Wat hebben ze met al die klachten gedaan? Wat gaan zij doen om het conflict tussen de certificaathouders en de bank te beslechten? Hoe gaan zij voorkomen dat het helemaal mis gaat met de bank met mogelijk nadelige effecten op andere financiële instellingen?

Hoe kan deze ideële bank ons dit aandoen?

Wij zijn een groep certificaathouders van de Triodos Bank die de desastreuze koers van de bank niet pikken. We kunnen al meer dan drie jaar niet bij ons geld. Triodos heeft ervoor gekozen om de certificaten te gaan verhandelen via een nieuw handelsplatform (MTF). Daarbij zijn we nu al tweederde van ons geld kwijt. Terwijl de bank prima draait. Wie zou zoiets wel pikken?

Het initiatief van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank om een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer te starten, hebben wij ondersteund. Maar als zelfstandige pressiegroep hebben wij van meet af ervoor gepleit om ook op andere manieren de bank onder druk te zetten. Wij hebben meegedacht en gesprekken gevoerd met de bank en met de SAAT, we hebben uitgebreid onderzoek gedaan, kritische vragen gesteld in vergaderingen, actie gevoerd en geprobeerd meer aandacht in de media te genereren. Altijd met de bedoeling om Triodos op andere gedachten te brengen. Het heeft (nog) niets opgeleverd, maar we geven niet op.
ONDERZOEK
Eind 2021, vóórdat duidelijk werd dat certificaathouders met enorme verliezen zouden worden opgezadeld, heeft de bank een enquête gehouden. Certificaathouders hadden toen nog vertrouwen in de bank. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt Triodos om haar besluiten te legitimeren. Maar de vlag hangt er nu toch echt heel anders bij. 
 
PROBLEMEN
Door het langdurig stil leggen van de handel in certificaten kunnen certificaathouders al heel lang niet bij het geld dat zij opzij hebben gezet.
Lang niet iedereen had het geld direct nodig, maar er zijn toch ook nogal wat mensen die door de opschorting van de handel in grote problemen kwamen.
Wij deden een oproep om ervaringen te delen.

 
EMOTIES
De gang van zaken rond de certificaten raakt alle certificaathouders, en niet alleen in de portemonnee. Ook in het hart.
De teleurstelling en boosheid zijn groot.
Dat blijkt uit de ervaringen die certificaathouders met ons hebben gedeeld. Op deze website een bloemlezing van de commentaren.

 
MENSEN
Certificaathouders zijn (in veruit de meeste gevallen) mensen van vlees en bloed. 
Het zijn mensen die in goed vertrouwen en met geloof in de missie van de bank hun spaargeld aan Triodos hebben toevertrouwd.
Ze namen met weinig rendement genoegen, maar wilden ook weinig risico lopen. Wij geven hen op deze website een gezicht.
bottom of page